گیت شیشه ای

بدون محدودیت تردد:طراحی صنعتی و قطعات مرغوب بکار رفته در گیت های کابا، ترددی نامحدود

بدون نیاز به هزینه های سرویس و نگهداری را برای شما به ارمغان می آورد.

قابلیت کنترل تردد نفر به نفر:سنسورهای حساس تعبیه شده در راه ورودی گیت ها کنترل ترددی

مطمئن را فراهم می سازد.

قابلیت باز بودن پاساژ ورودی: در این حالت افراد مجاز به تردد بدون مانع از گیت، تردد می نمایند

و در صورتی که فردی بدون مجوز تردد وارد راهروی ورودی شود سنسورها فرمان بسته شدن گیت

را صادر و آلارم هشدار به صدا در می آید.

 

پرسیدن راجب محصول